ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (لگاریتم)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 4 آذر 1401 - سوالات پایه های مستقل ( لگاریتم )
تحلیل آزمون 4 آذر - دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 4 آذر 1401 - سوالات پایه دوازدهم ( مثلثات )
تحلیل آزمون 20 آبان - دوازدهم تجربی (2)

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 20 آبان 1401 - سوالات پایه های مستقل
تحلیل آزمون 20 آبان - دوازدهم تجربی (1)

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (1)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 20 آبان 1401 - سوالات پایه دوازدهم
ترسیم هندسی

آموزش ریاضی پایه یازدهم – ترسیم هندسی

آموزش ریاضی تجربی و حسابان به سبک بابک سادات   آموزش مفاهیم اصلی ریاضیات پایه یازدهم - ترسیم هندسی
تحلیل آزمون 6 آبان - دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون 6 آبان – دوازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 6 آبان 1401 - دوازدهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - یازدهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – یازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه یازدهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - دهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – دهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه دهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - دوازدهم تجربی (2)

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه های مستقل
تحلیل آزمون 22 مهر - دوازدهم تجربی (1)

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (1)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه دوازدهم
1 2 3 40