ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای برنامه آمادگی آزمون قلم چی

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (لگاریتم)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 4 آذر 1401 - سوالات پایه های مستقل ( لگاریتم )
تحلیل آزمون 4 آذر - دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 4 آذر 1401 - سوالات پایه دوازدهم ( مثلثات )
تحلیل آزمون 20 آبان - دوازدهم تجربی (2)

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 20 آبان 1401 - سوالات پایه های مستقل
تحلیل آزمون 20 آبان - دوازدهم تجربی (1)

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (1)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 20 آبان 1401 - سوالات پایه دوازدهم
تحلیل آزمون 6 آبان - دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون 6 آبان – دوازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 6 آبان 1401 - دوازدهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - یازدهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – یازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه یازدهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - دهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – دهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه دهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - دوازدهم تجربی (2)

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه های مستقل
تحلیل آزمون 22 مهر - دوازدهم تجربی (1)

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (1)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه دوازدهم

تحلیل آزمون 3 تیر – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   3 تیر - رشته تجربی  برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید
1 2 3 7