ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای برنامه جمعبندی 20 روزه

برنامه جمع بندی – بررسی آزمونهای آزمایشی سال گذشته (1)

    تحلیل آزمونهای آزمایشی سال گذشته

تحلیل آزمون 3 بهمن کلاسینو

  تحلیل آزمون 3 بهمن کلاسینو برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید

تحلیل آزمون 26 دی 99 گزینه دو

  تحلیل آزمون 26 دیماه گزینه دو برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید

تحلیل آزمون 26 دی 99 گاج

  تحلیل آزمون 26 دیماه گاج برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید

تحلیل آزمون 17 دی 99 ماز

  تحلیل آزمون 17 دیماه ماز برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید

تحلیل آزمون 19 دی 99 سنجش

  تحلیل آزمون 19 دیماه سنجش برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید

آزمون – روز 18 تا 20 برنامه جمع بندی

آزمون روز هجدهم - حد و پیوستگی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید آزمون روز نوزدهم - حد و پیوستگی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید آزمون روز ...

درسنامه – روز بیستم برنامه جمع بندی

  روز بیستم - درسنامه (1) : پیوستگی   روز بیستم - درسنامه (2) : همسایگی

درسنامه – روز نوزدهم برنامه جمع بندی

  روز نوزدهم - درسنامه (1) : حد بی نهایت   روز نوزدهم - درسنامه (2) : حد در بینهایت

درسنامه – روز هجدهم برنامه جمع بندی

  روز هجدهم - درسنامه  : حد و پیوستگی
1 2 3 4