ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای برنامه جمعبندی 20 روزه

آزمون – روز هفدهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز هفدهم - تابع وارون برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز هفدهم برنامه جمع بندی

  روز شانزدهم - درسنامه  : توابع یک به یک و وارون توابع

درسنامه – روز شانزدهم برنامه جمع بندی

  روز شانزدهم - درسنامه  : ترکیب توابع و اعمال روی توابع

آزمون – روز پانزدهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز پانزدهم - مفاهیم اصلی تابع برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز پانزدهم برنامه جمع بندی

  روز  پانزدهم - درسنامه (1) : تقاطع   روز  پانزدهم - درسنامه (2) : دامنه و برد   روز  پانزدهم - درسنامه (3) : تابع بودن یا نبودن

آزمون – روز چهاردهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز چهاردهم - انبساط و انقباض نمودار برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز چهاردهم برنامه جمع بندی

  روز چهاردهم - درسنامه  : انقباض و انبساط نمودارها

آزمون – روز سیزدهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز سیزدهم - یکنوایی توابع برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

آزمون – روز دوازدهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز دوازدهم - انتقال نمودار برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید
1 2 3 4