ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای برنامه جمعبندی 20 روزه

آزمون – روز چهارم برنامه جمع بندی

  آزمون روز چهارم - نمودارهای مثلثاتی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز چهارم برنامه جمع بندی

  تدریس روز چهارم - نمودارهای مثلثاتی

آزمون – روز سوم برنامه جمع بندی

آزمون روز سوم - مثلثات برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز سوم برنامه جمع بندی

تدریس روز سوم - مبحث مثلثات

آزمون – روز دوم برنامه جمع بندی

  آزمون روز دوم - مثلثات برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز دوم برنامه جمع بندی (1)

  تدریس روز دوم - قسمت اول

درسنامه – روز دوم برنامه جمع بندی (2)

  تدریس روز دوم - قسمت دوم

آزمون – روز اول برنامه جمع بندی

  آزمون روز اول - مثلثات  برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز اول برنامه جمع بندی

تدریس روز اول - مبحث مثلثات
1 2 3 4