فصل هفتم : لگاریتم

❞ سوال احتمالی اول : تعاریف اولیه و ویژگی ها و نمودارها