فصل اول : مقدمات ریاضی و تابع

❞ برای مشاهده ویدیو تدریس روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❝

● تشخیص تابع بودن یا نبودن

● تابع مرکب و اعمال روی توابع

● دامنه و برد توابع

● انتقال ، انقباض و انبساط توابع

● توابع یک به یک و معکوس تابع

● قدر مطلق

● براکت ( جزء صحیح )

● معادله درجه 2

● مثال های تعیین علامت