فصل دوم : مثلثات

❞ برای مشاهده ویدیو تدریس روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❝

● معرفی نسبت های مثلثاتی

● معادلات مثلثاتی

● نمودار های مثلثاتی

● طول کمان و چرخش زاویه ای

● کاربرد مثلثات