❊ فصل چهارم : مشتق و کاربرد ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال 1 ) تجربی 81

سوال 2 ) تجربی 81

سوال 3 ) تجربی 98 خارج

سوال 4 ) تجربی 95

سوال 5 ) تجربی 95 خارج

سوال 6 ) تجربی 98

سوال 7 ) تجربی 98 خارج

سوال 8 ) تجربی 87

سوال 9 ) تجربی 90

سوال 10 ) تجربی 94 خارج

سوال 11 ) تجربی 83

سوال 12 ) تجربی 85 خارج

سوال 13 ) ریاضی 97

سوال 14 ) ریاضی 97 خارج

سوال 15 ) ریاضی 95 خارج

سوال 16 ) تجربی 82

سوال 17 ) تجربی 87

سوال 18 ) تجربی 89 خارج

سوال 19 ) تجربی 83

سوال 20 ) تجربی 84  خارج

سوال 21 ) تجربی 85 خارج

سوال 22 ) تجربی 86

سوال 23 ) تجربی 89

سوال 24 ) تجربی 87 خارج

سوال 25 ) ریاضی 97 خارج

سوال 26 ) ریاضی 96 خارج

سوال 27 ) ریاضی 95

سوال 28 ) تجربی 81

سوال 29 ) تجربی 94

سوال 30 ) ریاضی 92 خارج

سوال 31 ) ریاضی 92

سوال 32 ) تجربی 98

سوال 33 ) ریاضی 98

سوال 34 ) ریاضی 98 خارج

سوال 35 ) ریاضی 96

سوال 36 ) تجربی 98

سوال 37 ) تجربی 98 خارج

سوال 38 ) ریاضی 98

سوال 39 ) ریاضی 98 خارج

سوال 40 ) تجربی 86 خارج

سوال 41 ) تجربی 88

سوال 42 ) تجربی 87

سوال 43 ) تجربی 83

سوال 44 ) تجربی 84

سوال 45 ) تجربی 93 خارج

سوال 46 ) تجربی 94

سوال 47 ) تجربی 87 خارج

سوال 48 ) تجربی 90 خارج

سوال 49 ) تجربی 94 خارج

سوال 50 ) تجربی 93

سوال 51 ) تجربی 88 خارج

سوال 52 ) تجربی 90

سوال 53 ) تجربی 82

سوال 54 ) تجربی 84 خارج

سوال 55 ) تجربی 86

سوال 56 ) تجربی 97

سوال 57 ) تجربی 98

سوال 58 ) تجربی 98 خارج

سوال 59 ) ریاضی 98

سوال 60 ) تجربی 86

سوال 61 ) تجربی 90 خارج

سوال 62 ) تجربی 93 خارج

سوال 63 ) ریاضی 92

سوال 64 ) تجربی 82

سوال 65 ) تجربی 91 خارج

سوال 66 ) تجربی 93

سوال 67 ) تجربی 91

سوال 68 ) تجربی 98

سوال 69 ) تجربی 98 خارج

سوال 70 ) تجربی 85 خارج

سوال 71 ) ریاضی 95 خارج

سوال 72 ) تجربی 85 خارج

سوال 73 ) تجربی 92

سوال 74 ) تجربی 86

سوال 75 ) تجربی 92 خارج

سوال 76 ) تجربی 85

سوال 77 ) ریاضی 90 خارج

سوال 78 ) تجربی 95

سوال 79 ) تجربی 94

سوال 80 ) تجربی 94 خارج

سوال 81 )  تجربی 85

سوال 82 ) تجربی 83

سوال 83 ) تجربی 80

سوال 84 ) تجربی 86 خارج

سوال 85 ) تجربی 89 خارج

 سوال 86 ) ریاضی 92 خارج

سوال 87 ) ریاضی 90 خارج

سوال 88 ) ریاضی 90

سوال 89 ) ریاضی 90

سوال 90 ) ریاضی 98 خارج

سوال 91 ) تجربی 91

سوال 92 ) تجربی 91 خارج

سوال 93 ) تجربی 86

سوال 94 ) ریاضی 98 خارج

سوال 95 ) ریاضی 97

سوال 96 ) تجربی 98

سوال 97 ) تجربی 98 خارج