ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای آزمون ماز

تحلیل آزمون 20 اسفند – تجربی

 قسمت اول : مشتق و کاربرد مشتق  قسمت دوم : لگاریتم

تحلیل آزمون 20 اسفند – ریاضی

   20 اسفند - رشته ریاضی

باکس 144 – قسمت پنجم

  قسمت پنجم : مشتق و کاربرد مشتقدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این کلاس خفنو ...

باکس 144 – قسمت چهارم

  قسمت چهارم : حد و پیوستگیدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این کلاس خفنو از ...

باکس 144 – قسمت سوم

  قسمت سوم : مرور کل مثلثاتدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این کلاس خفنو از ...
مثلثات ، معادلات و نامعادلات

باکس 144 – قسمت دوم

  دوره 144 - قسمت دوم : مثلثات ، معادلات و نامعادلاتدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم ...
تابع واران ترکیب تابع

باکس 144 – قسمت اول

  قسمت اول : تابع ، روابط بین ریشه هادر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این ...

تحلیل آزمون 6 اسفند – تجربی

   6 اسفند - رشته تجربی 

تحلیل آزمون 6 اسفند – ریاضی

   6 اسفند - رشته ریاضی

تحلیل آزمون 21 بهمن – ریاضی

  21 بهمن - رشته ریاضی
1 2