ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تدریس مفاهیم اصلی حد و پیوستگی
تدریس مفاهیم اصلی حد و پیوستگی

تدریس مفاهیم اصلی حد و پیوستگی

    بصورت خلاصه و تیپ بندی شده